Creditsafe Belgium N.V. Overeenkomst

1.    Overeenkomst

1.1. Dit is een Overeenkomst tussen de Klant en Creditsafe

Belgium NV/SA ("Creditsafe") een vennootschap opgericht in België en gekend bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0828450670 met maatschappelijke zetel te Steenweg op Zellik / Chaussée de Zellik 12 1082 Brussel. De Creditsafe-Service ("Service") die door de Klant is aangeschaft, bestaat uit producten die worden beschreven in de Orderbevestiging en omvat het volgende:

1.1.1.  CreditSafe-bedrijfsrapporten (waarin informatie over, en beoordeling van de kredietwaardigheid van derden via het internet) en/of

1.1.2.  Verstrekking van marketing- en prospectiegegevens via internet en/of

1.1.3.  Services die worden geleverd in samenwerking met derde partijen (waaronder het verstrekken van Trace en ID-oplossingen en oplossingen voor het innen van schulden) waarvoor mogelijk aanvullende voorwaarden gelden.

1.2.    Deze Overeenkomst bestaat uit de Orderbevestiging en de Algemene Voorwaarden en vormt de volledige overeenkomst tussen de Klant en Creditsafe met betrekking tot de Service.

1.3.    Door de ondertekening van de Orderbevestiging, of door toegang tot of het gebruik van de Service, aanvaardt de Klant de inhoud van deze Overeenkomst.  Tenzij anders vermeld in de Algemene voorwaarden, hebben de Algemene Voorwaarden voorrang, waar de voorwaarden van de Orderbevestiging strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden.

2.       Duur van de Overeenkomst

2.1.    Deze Overeenkomst is van kracht vanaf de datum die in de Orderbevestiging is opgenomen en gaat door voor een periode van 12 maanden, tenzij anders vermeld in de Orderbevestiging.

2.2.    De Klant kan tijdens deze duur van de Overeenkomst worden gecontacteerd met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen en producten, voor zover uitgevoerd met het oog op een gerechtvaardigd belang.

2.3.    Van tijd tot tijd kan Creditsafe wijzigingen aan de Service aanbrengen. Creditsafe zal redelijke stappen ondernemen om de Klant zo lang mogelijk vooraf van deze wijzigingen op de hoogte te brengen.

2.4.    Deze Overeenkomst geeft de Klant toegang tot en gebruik van de Service voor de doeleinden beschreven in deze Overeenkomst en alleen voor de duur van de Overeenkomst. Aan het einde van deze periode zal de eigendom van de Service en de daaruit voortvloeiende rechten terugkeren naar Creditsafe.

3.       Kosten en betaling

3.1.    Als tegenprestatie voor de dienst die Creditsafe levert, aanvaardt de Klant om het bedrag te betalen, dat gespecificeerd is in de orderbevestiging en/of de factuur die hierbij wordt opgesteld ("de factuur") op de tijden en datums die daarin zijn gespecificeerd.  Om alle misverstanden te vermijden, dienen alle betalingen binnen 21 dagen na factuurdatum te gebeuren, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging of waar de partijen zijn overeengekomen dat de betaling via domiciliëring gebeurt.

3.2.    Als de klant onder voorbehoud van clausule 3.7 het bedrag dat op de orderbevestiging en/of factuur vermeld is niet op de overeengekomen tijden en datums betaalt, zal het volledige bedrag met onmiddellijke ingang opeisbaar worden.

3.3.    In het geval dat de Service is beëindigd op basis van Artikel 7, zal Creditsafe niet verplicht zijn om:

3.3.1.     De Service opnieuw ter beschikking te stellen en/of:

3.3.2.     De Klant te vergoeden met betrekking tot een schorsingsperiode vanaf het moment van wanbetaling tot ontvangst van betaling.

3.4.    Elke factuur, waarvan het bedrag op de vervaldag niet volledig is vereffend wordt automatisch vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding gelijk aan 10 % van het verschuldigde, met een minimum van 125,00 EUR, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Het aldus vermeerderd bedrag levert, eveneens zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een jaarlijkse intrest van 12 % op.

3.5.    CreditSafe behoudt zich het recht voor om voor wat intresten en schadevergoeding ingevolge laattijdige betaling betreft, toepassing te maken van  de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 7 augustus 2002).

3.6.    De Klant gaat ermee akkoord om Creditsafe volledig te vrijwaren tegen alle kosten van derden, die worden gemaakt bij het uitvoeren van de betaling.

3.7.    Onverminderd de algemeenheid van de voorgaande bepalingen van dit Artikel 3 en waar de Klant en Creditsafe overeenkomen dat de Klant het bedrag vermeld in de Orderbevestiging door domiciliëring zal betalen, dan:

3.7.1.  zal Creditsafe het redelijke doen om telefonisch contact op te nemen met de Klant om het domiciliëring-mandaat uit te voeren (wat om alle twijfels te vermijden ook zal betekenen dat de Klant zijn bankgegevens en de toestemming voor elke domiciliëring zal geven).

3.7.2.  Waar de Klant en Creditsafe het domiciliëring-betalingsmandaat niet binnen twee werkdagen na de datum van de factuur (de "Factuurdatum") kunnen voltooien, zal de betaling van het volledige bedrag van de som die is vermeld in de Orderbevestiging binnen 30 dagen na de Factuurdatum verschuldigd zijn.  In het geval dat de Klant nalaat het verschuldigde bedrag te betalen binnen de bovengenoemde 30 dagen, zal het volledige bedrag met onmiddellijke ingang opeisbaar zijn en worden de clausules 3.3 tot 3.6 van deze Overeenkomst volledig en effectief toegepast.

3.7.3.  Wanneer Creditsafe een betaling via domiciliëring probeert te innen en de betaling om welke reden dan ook mislukt, is de betaling voor het volledige bedrag van de som die is vermeld in de Orderbevestiging onmiddellijk opeisbaar en Artikelen 3.3 tot 3.6 van deze Overeenkomst zijn van toepassing.  De Klant aanvaardt dat hij aansprakelijk is voor eventuele bankkosten die Creditsafe maakt als gevolg van het mislukken van een poging tot domiciliëring.

3.7.4.  Voor alle duidelijkheid: de bepalingen van dit artikel 3.7 zijn alleen van toepassing op Klanten die via domiciliëring betalen.

4.    Eigendomsrechten van Creditsafe

4.1.    Behoudens voor zover uitdrukkelijk hierin bepaald, verleent de toegang tot de Service aan de Klant geen enkel database-recht, auteursrecht, merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van Creditsafe of een derde.

4.2    De Service is beschermd door copyright en andere intellectuele eigendomsrechten. De klant is niet toegestaan en zal ook niet toestaan ​​dat een derde partij enig onderdeel van de Service aanpast, verandert, wijzigt, reverse-engineert, decompileert of anderszins wijzigt/aantast zonder de schriftelijke toestemming van Creditsafe. CreditSafe kan maatregelen nemen om de identificatie van haar Service te vereenvoudigen..

4.3    Gegevensbescherming en Privacy

4.3.1 Voor de toepassing van deze Overeenkomst beschikken "gegevensbeheerder", "persoonsgegevens", en "verwerken" over de definities in de Gegevensbeschermingswetgeving en "Gegevensbeschermingswetgeving" betekent (i) de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S. 18 maart 1993), tot de effectieve datum van zijn intrekking; (ii) de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679) ("AVG") en eventuele nationale uitvoeringswetten, -voorschriften en afgeleide wetgeving, zolang de AVG van kracht is in België; en (iii) opvolgers van de Gegevensbeschermingswet 1998 en AVG, in het bijzonder de Gegevensbeschermingswet 2017-2019, zodra deze van kracht wordt.

4.2.2  Dit Artikel bepaalt het kader voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de partijen als onafhankelijke verwerkingsbeheerders. Beide partijen zijn volledig verantwoordelijk voor hun volledige naleving van hun verplichtingen krachtens de Gegevensbeschermingswetgeving, die zij zullen vastleggen als onafhankelijke gegevensbeheerders en geen van beide partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor de naleving van de andere partij, behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet.

4.3.3 De Klant, als de verantwoordelijke voor de overdracht van gegevens die via de Services worden geopend en voor alle verwerkingsactiviteiten die hij na de overdracht met dergelijke persoonsgegevens wenst uit te voeren, is verantwoordelijk voor het vaststellen van de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens die zijn verkregen krachtens gebruik van de Services en naleving van de Gegevensbeschermingswetgeving voor zijn verwerkingsactiviteiten in verband met dergelijke gegevens.

4.3.4  De Klant erkent dat de toegang tot persoonsgegevens door het gebruik van de Services alleen is toegestaan ​​als de Klant een wettelijke basis heeft om dit te doen en de Klant garandeert dat hij alleen persoonsgegevens zal opvragen wanneer de Klant een wettige basis heeft om dit te doen.

4.3.5  De ​​Klant stemt ermee in dat hij de Services alleen zal openen en gebruiken voor kredietcontrole, prospectie, direct marketing, controles van klantengegevens, naleving, gegevensverificatie en -verbetering, opsporen van debiteuren en andere wettige due diligence-doeleinden van het bedrijf zoals toegestaan volgens de wetten die van toepassing zijn op de Klant.

4.3.6  De Klant erkent dat het zijn plicht is om het bestaan ​​van zijn wettelijke basis voor verwerking bij te houden en – zo nodig - aan te tonen.

4.3.7  Waar de Klant de monitoringdienst gebruikt, informeert Creditsafe de Klant per e-mail wanneer er een relevante wijziging in de gegevens werd vastgesteld.  De Klant zal de monitoringdienst voor de controle van gegevens stopzetten wanneer de Klant niet langer over een wettelijk basis beschikt om die gegevens te verwerken.

4.3.8  Wanneer de Klant Creditsafe gegevens of informatie verstrekt die Persoonsgegevens bevatten om Creditsafe in staat te stellen de gegevens te laten opschonen en service en/of de 3D-Ledger-service aan te bieden, garandeert de Klant dat hij een wettelijke basis heeft om dit te doen en dat hij heeft voldaan aan de transparantievereisten uiteengezet in de toepasselijke artikelen 13 en 14 van de AVG. De Klant garandeert en verklaart bovendien dat het gebruik van dergelijke Persoonsgegevens door Creditsafe zoals vereist door deze diensten, inclusief als gegevensbeheerder, is toegestaan ​​op grond van de Gegevensbeschermingswetgeving.

4.3.9  De partijen komen overeen dat, indien Creditsafe na de inwerkingtreding van de AVG, de bepalingen van dit Artikel 4.3 niet aan de AVG voldoen, Creditsafe dan de bepalingen van dit Artikel 4.3 kan aanpassen, bijwerken of wijzigen om de naleving van de AGV te verzekeren

5.    Verplichtingen en gedrag van klanten

5.1 De Klant zal:

5.1.1.  Creditsafe alle informatie of assistentie verstrekken, die beide partijen zijn overeengekomen zoals beschreven in de overeenkomst. Dit om Creditsafe in staat te stellen zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen. De klant zal alle redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat dergelijke informatie die aan Creditsafe wordt verstrekt compleet, nauwkeurig en in het overeengekomen formaat is.

5.1.2.  niets doen om de reputatie van Creditsafe opzettelijk te schaden.

5.1.3.   alle wetten en reglementeringen naleven, die van toepassing zijn op het gebruik van de Service en de gegevens die ze bevat, met inbegrip van de volledige naleving van alle aspecten van de Gegevensbeschermingswetgeving.

5.1.4.  geen poging te doen om alle of een deel van de Services in een formulier of media of op enige wijze te kopiëren, te wijzigen, te dupliceren,  afgeleide  werken ervan te creëren, te kaderen, te spiegelen, opnieuw te publiceren, te downloaden, weer te geven, te verzenden of te distribueren. Hij zal niet proberen alle of een deel van de Services te reverse-compileren, te demonteren, te reverse-engineren of op een andere manier tot een menselijk waarneembare vorm te beperken. Hij zal zich geen toegang verschaffen tot alle of een deel van de Services om een product of service te bouwen, die concurreert met de Services, noch zal u de Services gebruiken om services te verstrekken aan derden. Het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om gegevens van de Site, de Applicatie of de Services te extraheren ("screen scraping") is uitdrukkelijk verboden.   

5.2.    De Service die ter beschikking van de Klant wordt gesteld, is een niet-overdraagbare licentie en wordt uitsluitend verstrekt voor eigen intern gebruik door de Klant binnen België. De Klant mag geen sub-licentie verkopen, distribueren, commercieel exploiteren of anderszins beschikbaar stellen aan of gebruiken voor de Service. De Klant mag de Service in geen enkel product of dienst opnemen, die de Klant verkoopt.

5.3.    Tijdens deze Overeenkomst stemt de Klant ermee in om geen ongeautoriseerde toegang tot de Service proberen te bekomen of deze te wijzigen.

5.4.    De Klant neemt alleen kopieën van de Service voor zover redelijkerwijs nodig is voor het gebruik van de Service in overeenstemming met deze Overeenkomst.

5.5.    De Klant gaat ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord en accountgegevens.

5.6.    Tenzij anders vermeld in uw Orderbevestiging, is het gebruik van de Service die wordt geleverd onder de voorwaarden van deze Overeenkomst beperkt tot één aangewezen gebruiker. Het gebruik van de Service door meer dan één persoon, hetzij gelijktijdig of op een andere manier, vereist de verstrekking van aanvullende licenties.

6.       Garanties en aansprakelijkheidsbeperking

6.1.    De Creditsafe-Service is niet bedoeld als enige basis voor besluitvorming en is gebaseerd op gegevens die door derden worden verstrekt en waarvan Creditsafe de juistheid niet kan garanderen. Hoewel Creditsafe altijd streeft naar het handhaven van een kwalitatief hoogstaande, volledig operationele Service, worden de Service en diensten van derden niettemin geleverd op een "as is", zoals beschikbaar, zonder garanties van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet.

6.2.    Creditsafe  geeft de klant in het bijzonder geen garantie of zekerheid over de inhoud van de Service. Hoewel Creditsafe zich inspant om de nauwkeurigheid en de kwaliteit van de Service te handhaven, is de informatie mogelijk onjuist of verouderd.  Daarom gebeurt elk gebruik van de Service op eigen risico van de Klant.

6.3.    Onder voorbehoud van artikel 6.5 wijst Creditsafe alle contractuele aansprakelijkheid en nalatigheid voor schending van specifieke reglementeringen, of onder enige vrijwaring of anderszins in verband met de Service en service van derden af en is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade. Creditsafe is niet aansprakelijk voor de volgende soorten financiële verliezen: verlies van winst, winstderving, verlies van activiteiten of goodwill naast de volgende soorten verwachte of incidentele verliezen, verlies van verwachte besparingen, toename van de dubieuze debiteuren en het niet verminderen van dubieuze debiteuren.

6.4.    Indien een zaak aanleiding geeft tot een geldige vordering tegen Creditsafe, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat is betaald voor de Service geleverd onder deze Overeenkomst in het jaar waarin de vordering zich voordoet.

6.5.    Elke partij aan deze Overeenkomst garandeert dat zij alle benodigde licenties, toestemmingen, vergunningen en overeenkomsten heeft verkregen en zal handhaven die nodig zijn om te voldoen aan haar verplichtingen onder deze Overeenkomst en voor het verlenen van rechten aan de andere partij onder deze Overeenkomst.

7.       Beëindiging

7.1.    Als Creditsafe meent dat de Klant enige bepaling van deze Overeenkomst heeft geschonden, of in geval van insolventie of faillissement van de Klant kan Creditsafe, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de Service opschorten of deze Overeenkomst beëindigen.

7.2.    Bij beëindiging, moet de Klant alle mogelijke inspanningen leveren om delen (of het geheel) van de Service van Creditsafe te verwijderen, mocht de Klant dergelijke zaken hebben bijgehouden in welke vorm dan ook. De klant mag dus geen verder gebruik maken van de Service van Creditsafe.

7.3.    Bij Beëindiging blijven Artikelen 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 11 onverminderd van kracht.

8.       Vrijwaring

8.1.    De Klant gaat ermee akkoord om Creditsafe, zijn moederondernemingen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, directeurs en werknemers te vrijwaren voor alle claims of eisen gemaakt door derden; én om Creditsafe, zijn moederondernemingen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, directeurs of werknemers schadeloos te stellen voor alle verliezen, kosten, schade, inclusief redelijke juridische kosten, ingevolge  het gebruik van de Service door de Klant in strijd met deze Overeenkomst.

9.       Overdracht

9.1.    Creditsafe kan zowel het voordeel als de last van deze Overeenkomst toewijzen.

10.     Overmacht

10.1.  Creditsafe is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van enige verplichting onder deze Overeenkomst als een dergelijke fout wordt veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten de redelijke controle van Creditsafe, inclusief maar niet beperkt tot internetstoringen, communicatiestoornissen, brand, overstromingen of overmacht.

 

11.     Vertrouwelijkheid

11.1. Elke partij verbindt zich ertoe dat ze op geen enkel moment aan geen enkele persoon vertrouwelijke informatie betreffende de business, zaken, klanten, klanten of leveranciers van de andere partij zal openbaar maken, behalve zoals toegestaan door Artikel 11.2.

11.2. Elke partij kan vertrouwelijke informatie van de andere partij bekendmaken:

11.2.1.  Aan zijn werknemers, directeurs, vertegenwoordigers of adviseurs die dergelijke informatie nodig hebben voor het uitvoeren van de verplichtingen van de partij onder deze overeenkomst. Elke partij zorgt ervoor dat zijn werknemers, directeurs, vertegenwoordigers of adviseurs aan wie zij de vertrouwelijke informatie van de andere partij verstrekken, zich aan dit Artikel 11 zullen houden;

11.2.2.  En zoals het kan worden vereist door de wet, een rechterlijk bevel of een overheids- of regelgevende instantie.

11.3. Geen enkele partij zal de vertrouwelijke informatie van een andere partij gebruiken voor enig ander doel dan om haar verplichtingen onder deze overeenkomst na te komen.

12.     Ledger 3D

12.1.  In het geval dat De Klant de Service via het interactieve risicobeheersinstrument, "3D Ledger" van Creditsafe ontvangt, zal de Klant informatie verstrekken met betrekking tot zijn debiteurenadministratie;  de "Betalingsgegevens".

12.2.  De Klant verleent hierbij Creditsafe een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, eeuwigdurende licentie om de Betalingsgegevens op te nemen in producten en diensten die Creditsafe beschikbaar zal stellen aan zijn klanten.

 

13.     Internationale kredietrapporten

13.1.  Bedrijfskredietrapporten met details over bedrijven die buiten België zijn gevestigd, worden aangeboden op basis van beschikbaarheid en de landen waarvan rapporten beschikbaar zijn, kunnen variëren gedurende de looptijd van deze Overeenkomst.

13.2.  Bedrijfskredietrapporten met details over bedrijven buiten België worden verstrekt binnen de specifieke tijdsbestekken die zijn beschreven op de Creditsafe-website.

 

14.     Diversen

14.1.  Als enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt deze bepaling geschrapt en blijven de overblijvende bepalingen uitvoerbaar.

14.2.  De voorwaarden van deze Overeenkomst, de levering van de Service en de relatie tussen de Klant en Creditsafe worden door het Belgisch recht geregeld. De Klant stemt onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

14.3.  Het niet uitoefenen door Creditsafe van een recht of bepaling van deze Overeenkomst, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. De Service is afhankelijk van beschikbaarheid.

14.4.  Als gegevens van derden niet meer beschikbaar zijn voor Creditsafe, heeft Creditsafe het recht om, na een voorafgaande kennisgeving van één maand aan de Klant, een vergelijkbare service te verkrijgen bij een andere externe leverancier.

 

15.     Media Solutions

15.1 Creditsafe is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of beschikbaarheid van de inhoud geproduceerd door de mediabronnen. Indien enige service en inhoud van Media Solutions geacht zou worden om een inbreuk te maken tegen de wet of de rechten van derden, heeft Creditsafe het recht om het materiaal dat de inbreuk maakt zonder toestemming van de Klant te verwijderen. Creditsafe is gerechtigd alle stappen te ondernemen die zij noodzakelijk achten om een ​​einde te maken aan een dergelijke inbreuk. Creditsafe is niet aansprakelijk voor nalatigheid of misbruik van de service van Media Solutions of de inhoud van derden. Waar toegang tot websites betalingen vereist, is de klant verantwoordelijk voor het betalen daarvan.    

Uitvoer van de Overeenkomst

Voor en in naam van de Klant ondertekend